Back

Home

 
 

RAJAPUR SARASWAT TEMPLE DEITIES

 
 
 
 

Shri Narasimha, Narasinghe
  

Shri Bhavani-Shankar Kavle Mutt

 

Shri Durgaparameshwari, Montimaru

 

Shri Adishakti Mahalaxmi, Laxmipura
    

 

Shri Durgaparameswari, Bantakal

 

Shri Durgaparameshwari, Mogeru